ANBI-stichting
De stichting Belastingwinkel Rotterdam is een stichting met ANBI-status. Dit houdt in dat de stichting zich meer dan 90% inzet voor het gemeenschappelijke nut.
De gegevens betreffende de ANBI-status staan hieronder
De naam van de instelling:
STICHTING BELASTINGWINKEL ROTTERDAM
Het RSIN:
802306603
Kamer van Koophandel:
41127876
Het bezoekadres:
Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA Rotterdam (Kamer J5-03)
De doelstelling:
Artikel 3 lid 1 van de Statuten.
De stichting stelt zich ten doel:
1. Het verlenen van kosteloze rechtshulp en bijstand op het gebied van het belastingrecht en het sociale zekerheidsrecht in de ruimste zin aan min- en onvermogenden;
2. gelegenheid te geven aan de medewerkers – zijnde veelal fiscaal juristen en economen in opleiding- om de fiscale kennis in de praktijk te brengen en uit te breiden.
Concreet houdt dit in dat we onvermogenden uit Rotterdam en Den Haag helpen met hun belastingaangiftes op vestigingsavonden, maar ook door tehuizen langs te gaan en aangiftedagen te organiseren. De medewerkers die de cliënten helpen doen hierbij kennis op, en doen ook kennis op door de opleidingsavonden en het opleidingsweekend.
De hoofdlijnen van het beleidsplan
Artikel 3 lid 2 van de Statuten.
Zij tracht dit doel (zie hierboven, red.) te verwezenlijken door:
1. het aantrekken van medewerkers welke zich voornamelijk bezighouden met:
2. het (assisteren bij het) invullen van aangifte en andere formulieren;
3. het zonodig voeren van bezwaar- en beroepsprocedures;
4. het zonodig verzoeken om kwijtschelding;
5. het verstrekken van adviezen;
6. alle andere noodzakelijke handelingen die het doel kunnen bevorderen;
7. het scholen van de voornoemde medewerkers;
8. alle andere wettige middelen, die voor het doel bevorderlijk kunnen zijn.
De functie van de bestuurders
Artikel 5 lid 4-9 van de Statuten.
De voorzitter zorgt voor coördinatie en voortgangscontrole van alle bestuurswerkzaamheden en activiteiten, is gespreksleider bij bestuursvergaderingen, toezichthouder van de bestuurszaken, beleidsvaststellingen en besluitvormingen, het eerste aanspreekpunt van de stichting en zorgt voor naleving van de statuten. De voorzitter draagt tevens zorg voor het onderhouden van de relaties met de universiteit. Ook ondersteunt de voorzitter de commissaris externe Betrekkingen met sponsorgesprekken.
De secretaris is de rechterhand van de voorzitter en regelt allerlei praktische zaken zoals: het verzorgen van de maandelijkse nieuwsbrief, de website up-to-date houdenmet foto's en het verzorgen van de notulen tijdens de vergaderingen. Daarnaast genereert hij/zij meer naamsbekendheid voor de belastingwinkel via social media-kanalen.
De penningmeester is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar financiële rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. Tweemaal per jaar en wel in de ma en bruari en augustus controleert de penningmeester, met minimaal één lid van de Raad van Advies en Toezicht en een deskundige, de boekhouding. Binnen zestig dagen na afloop van het boekjaar doet hij aan de Raad van Advies en Toezicht een verslag toekomen over het in het alsdan afgelopen boekjaar gevoerde financiële beheer, waarin ten minste zijn opgenomen de balans en een staat van baten en lasten.
De commissaris intern is verantwoordelijk voor het werven van nieuwe medewerkers en het behouden van de gezellige ongedwongen sfeer. Tevens is hij/zij het eerste aanspreekpunt voor medewerkers. Tevens houdt hij/zij de aanwezigheid en medewerkerslijsten up-to-date. Verder organiseert hij/zij de SBR-borrels en worden medewerkers voor opleidingsavonden geselecteerd.
De commissaris extern onderhoudt primair het contact met sponoren. Tevens is hij/zij verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de opleidingsavonden.
De commissaris opleidingen is eindverantwoordelijk voor het opleidingsniveau van de medewerkers. Naast het (her)schrijven van de syllabus, verzorgt hij/zij trainingen voor de medewerkers en verantwoordelijk voor de moeilijkste aangiften binnen de Stichting. Verder is hij/zij het eerste aanspreekpunt voor de Belastingdienst.
De namen van de bestuurders
Hieronder staan de namen van de bestuurders 2020/2021, zie ook de Kamer van Koophandel.
Voorzitter
Eva Voordouw
Secretaris
Aileen Guldenaar
Penningmeester
Carolien Oostenrijk
Commissaris intern
Dehlia List
Commissaris extern
Tristan van Veen
Commissaris opleidingen
Chris Bor
Het beloningsbeleid
Artikel 5 lid 13 van de Statuten.
De leden van het bestuur genieten ten laste van de kas der stichting geen beloning, doch kunnen wel een kostenvergoeding verkrijgen, welke in ieder geval per jaar wordt uitgekeerd en door het bestuur wordt vastgesteld.
De leden van de Raad van Advies en Toezicht, bestuursleden, commissieleden en medewerkers worden niet beloond voor hun werkzaamheden binnen de SBR. De stichting kent enkel vrijwilligers.
Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
Op de site staan verschillende actuele activiteiten. Kort samengevat hebben we zes vestigingen (vijf in Rotterdam en een in Den Haag) waar we vooral in de periode januari tot mei vele mensen helpen met het doen van hun aangifte inkomstenbelasting. Onze doelgroep is minvermogenden, en deze mensen helpen we met aangiftes en eventueel ook bezwaren. Verder bezoeken we in maart zo'n 20-30 tehuizen om daar aangiftes te doen voor senioren. Tot slot hebben we twee aangiftedagen, waarbij enkele honderden mensen worden geholpen op een specifieke zaterdag.
Voor onze medewerkers organiseren we opleidingsmiddagen- en avonden, waarin ze meer leren over het invullen van aangiftes en het helpen van cliënten.
Financiële verantwoording
Deze bestaat uit een balans, staat van baten en lasten, en een toelichting, op te vragen bij de penningmeester.