Financiele verantwoording
2019-2020
1. Algemeen
Hieronder treft u het algemene financieel jaaroverzicht 2019-2020 van de Stichting Belastingwinkel Rotterdam (hierna: SBR). In het boekjaar 2019-2020 is er sprake van een verlies. Dit komt voornamelijk door het realiseren van de nieuwe website, welke geheel ten laste van het boekjaar 2019-2020 is gekomen. Daarnaast moesten dit jaar verschillende onvoorzienbare (jaarlijkse) uitgaven worden gedaan, waar geen voorzieningen voor zijn getroffen in voorgaande jaren. Hierbij moet onder andere gedacht worden aan een nieuw PKI-certificaat. In deze jaarrekening wordt een samenvattend overzicht van de baten en de lasten gepresenteerd samen met de balans
1. Baten en lasten
Bijgaand treft u de toelichting van de baten en lasten die ggroter waren dan de gemiddelde baten en lasten van de afgelopen 5 jaar.
Overzicht lasten 2019-2020
Kosten
Gemiddelde

Overzicht baten 2019-2020
Opbrengsten
Gemiddelde
(1)bestuurskosten
€ 2,209.63
€ 2,076.89

(16)opbrengsten opleiding medewerkers
€ 1,744.85
€ 3,427.31
(2)kosten RAT
€ 236.94
€ 313.71

(17)opbrengsten LAD
€ 1,284.80
€ 1,488.78
(3)kosten opleiding medewerkers
€ 6,712.11
€ 13,486.05

(18)opbrengsten ADDH
€ -
€ 847.63
(4)kosten sponsoren
€ 48.40
€ 592.65

(16)opbrengsten bank
€ -
€ 122.28
(5)kosten secretariaat/diversen
€ 241.43
€ 396.93

(20)opbrengsten vestigingen
€ 1,120.00
€ 1,761.02
(6)kosten inventaris
€ 122.35
€ 951.04

(21)opbrengsten sponsor algemeen
€ 25,050.00
€ 19,683.75
(7)kosten website en hosting
€ 580.80
€ 1,610.33

(22)opbrengsten bejaardentehuizen
€ -
€ 444.05
(8)kosten computer
€ 65.34
€ -

(23)opbrengsten AF dag
€ -
€ -
(9)kosten lustrum
€ -
€ 1,500.00

(10)bankkosten
€ 171.00
€ 159.48

(11)kosten vestigingen
€ 100.00
€ 239.44

(12)kosten ADDH
€ -
€ 847.63

(13)kosten LAD
€ 3,521.88
€ 4,463.08

(14)kosten bejaardentehuizen
€ -
€ -

(15)kosten PKI Certificaat
€ -
€ 229.42

(16)opbrengsten opleiding medewerkers
€ 1,744.85
€ 3,427.31

(12)kosten ADDH
€ -
€ 2,026.29

(13)kosten LAD
€ 3,521.88
€ 4,663.08

(14)kosten bejaardentehuizen
€ -
€ -

(15)kosten PKI Certificaat
€ -
€ 229.42


Totaal
€ 29,199.65
€ 27,774.80

Totaal
€ 58,805.86
€ 55,549.59
Positief resultaat
€ (29,606.21)

(1) Bestuurskosten
Dit jaar is weer besloten om een wisselweekend te organiseren waarin de tijd wordt genomen zodat het nieuwe en oude bestuur elkaar beter leren kennen voordat het collegejaar aanvangt. Dit zorgt ook voor dat de samenwerking vanaf de eerste dag soepel verloopt. Naast de eigen bijdrage van elk bestuurslid, heeft de SBR ook meebetaald aan het wisselweekend. Het wisselweekend viel hoger uit dan begroot.
(2) Kosten RAT
Het jaarlijkse wissel diner van de RAT viel hoger uit dan begroot.
(3) Kosten opleiding medewerkers
Onder de post 'kosten opleiding medewerkers' wordt verstaan het op peil houden van de fiscale kennis van onze medewerkers, groepsleiders en bestuursleden. Hieronder worden mede verstaan de opleidingsmiddagen en het opleidingsweekend, maar ook de borrels en de eindactiviteit. De SBR vindt het van belang dat medewerkers betrokken blijven bij de stichting. Dit wil de SBR bereiken door, naast het organiseren van inhoudelijke activiteiten, ook interactieve activiteiten te organiseren. Er is meer uitgegeven aan de bestuurswisselborrel dan begroot. Dit heeft voornamelijk te maken dat er meer medewerkers aanwezig waren dan voorgaande jaren. Dit werd deels gecompenseerd door het goedkoper uitgevallen opleidingsweekend.
(4) Kosten sponsoren
De reiskosten vielen hoger dan begroot.
(6) Kosten inventaris
Op de balans staat geen inventaris meer, want het kasstelsel zal niet meer worden afgeschreven. Op de resultatenrekening is in plaats hiervan een aparte post "kosten inventaris" aangemaakt.
De kosten hiervoor vielen hoger dan begroot door aanschaffing van nieuwe camera en scanner.
(7) Kosten website
De SBR heeft dit jaar een nieuwe website laten ontwikkelen. Deze kosten zijn gemaakt voor meerdere jaren en zullen zich komend jaar niet herhalen. Ook de hostingkosten van de nieuwe website zijn hoger.
(10) Bankkosten
De SBR moet voor het gebruiken van een bankrekening de bank een (variabel) bedrag betalen. Verder zijn er nog kosten gemaakt bij de eindactiviteit in verband met het pinnen in het buitenland.
(13) Kosten LAD
De kosten van de Landelijke Aangifte Dag (hierna: LAD) zijn hoger uitgevallen dan begroot. De oorzaak hiervan was het diner na afloop van de LAD. Het diner is hoger uitgevallen dan begroot.
(18) Opbrengsten ADDH
Er is meer fooi opgehaald dan begroot.
Balans
Debit

Credit
(1)bestuurskosten
€ 2,209.63

(29) Eigen vermogen
€ 52,886.86
(2)kosten RAT
€ 263.94

(30)Voorziening Lustrum
€ 5,919.00
(3)kosten opleiding medewerkers
€ 6,712.11

(4)kosten sponsoren
€ 48.40

(5)kosten secretariaat/diversen
€ 241.43


Totaal
€ 9,475.51

Totaal
€ 58,505.86
(30). Voorziening lustrum
Elk jaar wordt €1,500 toegevoegd aan de voorziening voor het lustrum.
(26)Vooruitbetaalde bedragen
De SBR heeft €600 vooruitbetaald voor de bestuurspakken van de bestuursleden.