Financiele verantwoording
2020-2021
1. Algemeen
Hieronder treft u het algemene financieel jaaroverzicht 2020-2021 van de Stichting Belastingwinkel Rotterdam (hierna: SBR). In het boekjaar 2020-2021 is er sprake van een klein positief resultaat. Het positieve resultaat is grotendeels te verklaren door een bedrag van €1500 wat ieder jaar wordt gespaard voor het lustrum. In deze jaarrekening wordt een samenvattend overzicht van de baten en de lasten gepresenteerd samen met de balans.
1. Toelichting
De sponsoropbrengsten zijn in vergelijk met afgelopen twee jaar lager uitgevallen. Dit is met name te verklaren doordat in het jaar 2019/2020 een deel van de afgenomen evenementen geen doorgang hebben kunnen vinden en we deze in 2020/2021 hebben ingehaald. De opbrengsten van de bejaardentehuizen zijn hoger omdat dit jaar bij de meeste tehuizen tweemaal langs zijn gegaan, een keer om in te halen voor 2019 en eenmaal voor 2020.

Met betrekking tot de kosten hebben we dit jaar een groot bedrag uitgegeven voor het laten ontwikkelen van een nieuwe website. De website was flink verouderd, waardoor deze aan vervanging toe was. Ten opzichte van andere jaren hebben we ook kosten moeten maken voor desinfectiemiddelen, dit valt onder de overige kosten. Voor de LAD en ADDH is er dit jaar geen diner geweest in verband met corona, in plaats daarvan hebben we iedere medewerker een gevulde goodiebag gegeven.
1. Baten en lasten
Bijgaand treft u de toelichting van de baten en lasten die ggroter waren dan de gemiddelde baten en lasten van de afgelopen 5 jaar.
Overzicht lasten 2020-2021
Kosten
Gemiddelde

Overzicht baten 2020-2021
Opbrengsten
Gemiddelde
(1)bestuurskosten
€ 1,884.67
€ 2,076.89

(16)opbrengsten opleiding medewerkers
€ 1,165
€ 3,146.90
(2)kosten RAT
€ 150
€ 300,92

(17)opbrengsten LAD
€ 890.14
€ 1,454.78
(3)kosten opleiding medewerkers
€ 9,265.25
€ 12,357.06

(18)opbrengsten ADDH
€ 215.05
€ 706.36
(4)kosten sponsoren
€ 379.82
€ 501.94

(16)opbrengsten bank
€ -
€ 101.90
(5)kantoorkosten
€ 146.38
€ 371.01

(20)opbrengsten vestigingen
€ 1,641.98
€ 1654.18
(6)kosten inventaris
€ 205.06
€ 812.93

(21)opbrengsten sponsor algemeen
€ 19,580
€ 20,578.12
(7)kosten website en hosting
€ 4,097.74
€ 1,449.63

(22)opbrengsten bejaardentehuizen
€ 885.36
€ 370.04
(8)overige kosten
€ 295.84
€ -

(9)kosten lustrum
€ -
€ 1,500.00

(10)bankkosten
€ 189.13
€ 161.40

(11)kosten vestigingen
€ 407.14
€ 216.20

(12)kosten ADDH
€ 2,379.44
€ 1,668.58

(13)kosten LAD
€ 2,574.88
€ 4,306.21

(15)kosten PKI Certificaat
€ 724.79
€ 191.18

(16)opbrengsten opleiding medewerkers
€1,165
€ 3,146.90

(12)kosten ADDH
€ -
€ 2,026.29

(13)kosten LAD
€ 3,521.88
€ 4,663.08

(14)kosten bejaardentehuizen
€ -
€ -

(15)kosten PKI Certificaat
€ -
€ 229.42


Totaal
€ 22,700.14

Totaal
€ 24,377.53
(1) Bestuurskosten
Dit jaar is weer besloten om een wisselweekend te organiseren waarin de tijd wordt genomen zodat het nieuwe en oude bestuur elkaar beter leren kennen voordat het collegejaar aanvangt. Dit zorgt ook voor dat de samenwerking vanaf de eerste dag soepel verloopt. Naast de eigen bijdrage van elk bestuurslid, heeft de SBR ook meebetaald aan het wisselweekend. Het wisselweekend viel hoger uit dan begroot.
(2) Kosten RAT
Het jaarlijkse wissel diner van de RAT viel hoger uit dan begroot.
(3) Kosten opleiding medewerkers
Onder de post 'kosten opleiding medewerkers' wordt verstaan het op peil houden van de fiscale kennis van onze medewerkers, groepsleiders en bestuursleden. Hieronder worden mede verstaan de opleidingsmiddagen en het opleidingsweekend, maar ook de borrels en de eindactiviteit. De SBR vindt het van belang dat medewerkers betrokken blijven bij de stichting. Dit wil de SBR bereiken door, naast het organiseren van inhoudelijke activiteiten, ook interactieve activiteiten te organiseren. Er is meer uitgegeven aan de bestuurswisselborrel dan begroot. Dit heeft voornamelijk te maken dat er meer medewerkers aanwezig waren dan voorgaande jaren. Dit werd deels gecompenseerd door het goedkoper uitgevallen opleidingsweekend.
(4) Kosten sponsoren
De reiskosten vielen hoger dan begroot.
(6) Kosten inventaris
Op de balans staat geen inventaris meer, want het kasstelsel zal niet meer worden afgeschreven. Op de resultatenrekening is in plaats hiervan een aparte post "kosten inventaris" aangemaakt.
De kosten hiervoor vielen hoger dan begroot door aanschaffing van nieuwe camera en scanner.
(7) Kosten website
De SBR heeft dit jaar een nieuwe website laten ontwikkelen. Deze kosten zijn gemaakt voor meerdere jaren en zullen zich komend jaar niet herhalen. Ook de hostingkosten van de nieuwe website zijn hoger.
(10) Bankkosten
De SBR moet voor het gebruiken van een bankrekening de bank een (variabel) bedrag betalen. Verder zijn er nog kosten gemaakt bij de eindactiviteit in verband met het pinnen in het buitenland.
(13) Kosten LAD
De kosten van de Landelijke Aangifte Dag (hierna: LAD) zijn hoger uitgevallen dan begroot. De oorzaak hiervan was het diner na afloop van de LAD. Het diner is hoger uitgevallen dan begroot.
(18) Opbrengsten ADDH
Er is meer fooi opgehaald dan begroot.
Balans
Debit

Credit
(1)bestuurskosten
€ 1,884.67

(29) Eigen vermogen
€ 54,568.12
(2)kosten RAT
€ 150

(3)kosten opleiding medewerkers
€ 9,265.25

(4)kosten sponsoren
€ 379.82


Totaal
€ 11,679.74

Totaal
€ 54,568.12
(30). Voorziening lustrum
Elk jaar wordt €1,500 toegevoegd aan de voorziening voor het lustrum.
(26)Vooruitbetaalde bedragen
De SBR heeft €600 vooruitbetaald voor de bestuurspakken van de bestuursleden.